آمار تفکیکی ابتلا به کرونا در استان همدان

همدان_تعداد موارد مثبت بستری و سرپایی از ابتدای بیماری تاکنون در همدان با ٣۵۴ مورد جدید به ترتیب به عدد ١۶ هزار و ۴٠٢ مورد بستری و ۴٠ هزار و ۴٧٢ مورد سرپایی افزایش یافته است. به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، تعداد موارد مثبت بستری و سرپایی از ابتدای بیماری تاکنون با ٣۵۴ مورد جدید […]

همدان_تعداد موارد مثبت بستری و سرپایی از ابتدای بیماری تاکنون در همدان با ٣۵۴ مورد جدید به ترتیب به عدد ١۶ هزار و ۴٠٢ مورد بستری و ۴٠ هزار و ۴٧٢ مورد سرپایی افزایش یافته است.

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، تعداد موارد مثبت بستری و سرپایی از ابتدای بیماری تاکنون با ٣۵۴ مورد جدید به ترتیب به عدد ١۶ هزار و ۴٠٢ مورد بستری و ۴٠ هزار و ۴٧٢ مورد سرپایی افزایش یافته و متأسفانه تعداد موارد فوت با ١٠ مورد جدید به عدد ۲ هزار و ۶۵ مورد افزایش یافته است.