آمار تفکیکی بیماران کرونایی در استان همدان

همدان_ تعداد موارد مثبت بستری و سرپایی از ابتدای بیماری تا کنون در همدان با ١٧۴ مورد جدید به ترتیب به ١۶ هزار و ۶٣٩ نفر بستری و ۴٠ هزار و ٩٣١ نفر مراجعه سرپایی افزایش یافته است. به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، تعداد موارد مثبت بستری و سرپایی از ابتدای بیماری تا کنون با […]

همدان_ تعداد موارد مثبت بستری و سرپایی از ابتدای بیماری تا کنون در همدان با ١٧۴ مورد جدید به ترتیب به ١۶ هزار و ۶٣٩ نفر بستری و ۴٠ هزار و ٩٣١ نفر مراجعه سرپایی افزایش یافته است.

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، تعداد موارد مثبت بستری و سرپایی از ابتدای بیماری تا کنون با ١٧۴ مورد جدید به ترتیب به عدد ١۶ هزار و ۶٣٩ مورد بستری و ۴٠ هزار و ٩٣١ مورد سرپایی افزایش یافته و متأسفانه تعداد موارد فوت با چهار مورد جدید، به عدد ۲ هزار و ۸۰ نفر افزایش یافته است.