احترام به طبیعت (عکس) / چشمی در بیابان‌های دبی

عکاس اهل سویس «Paolo Nigris»، این عکس را در بیابانی در دبی گرفته؛ مسیر جاده را به خاطر حفظ یک درخت تغییر داده‌اند. نتیجه، خلق چشم بزرگی است که مردمک آن درخت است! نوعی ادای احترام شاعرانه به طبیعت و سرزمین مادری.

عکاس اهل سویس «Paolo Nigris»، این عکس را در بیابانی در دبی گرفته؛ مسیر جاده را به خاطر حفظ یک درخت تغییر داده‌اند. نتیجه، خلق چشم بزرگی است که مردمک آن درخت است! نوعی ادای احترام شاعرانه به طبیعت و سرزمین مادری.