اردوهای جهادی نوروزی در خراسان شمالی

۷۰۰۰هزار جهادگر بسیجی در قالب ۶۰۰ گروه جهادی در ایام نوروز ۱۴۰۱خراسان شمالی در حال خدمت رسانی به مردم مناطق محروم این استان در بخش های عمرانی، آموزشی،فرهنگی و …هستند.۷۰۰۰ هزار جهادگر بسیجی در قالب ۶۰۰ گروه جهادی در ایام نوروز ۱۴۰۱ خراسان شمالی در حال خدمت رسانی به مردم مناطق محروم این استان در […]

۷۰۰۰هزار جهادگر بسیجی در قالب ۶۰۰ گروه جهادی در ایام نوروز ۱۴۰۱خراسان شمالی در حال خدمت رسانی به مردم مناطق محروم این استان در بخش های عمرانی، آموزشی،فرهنگی و …هستند.۷۰۰۰ هزار جهادگر بسیجی در قالب ۶۰۰ گروه جهادی در ایام نوروز ۱۴۰۱ خراسان شمالی در حال خدمت رسانی به مردم مناطق محروم این استان در بخش‌های عمرانی، آموزشی، فرهنگی و …هستند.

منبع : خبرگزاری مهر