اروپا مرزهایش را به روى گردشگران مى گشاید

کمیسیون اروپا به ٢٧ کشور عضو پیشنهاد کرده پذیراى گردشگرانى باشند که واکسن کروناى مورد تایید سازمان بهداشت جهانى را زده اند.

به گزارش سردبیر پرس :کمیسیون اروپا به ٢٧ کشور عضو پیشنهاد کرده پذیراى گردشگرانى باشند که واکسن کروناى مورد تایید سازمان بهداشت جهانى را زده اند.ورود گردشگران به اروپا از یک سال پیش به دلیل پروتکل بهداشتى ممنوع است.