اطلاعیه مهم سازمان بورس درباره تغییر نصاب سرمایه‌گذاری صندوق‌ها در بورس

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس اوراق بهادار تهران نصاب سرمایه‌گذاری صندوق‌ها را تغییر داد.

به گزارش  سردبیر پرس ، نصاب سرمایه‌گذاری صندوق‌ها در اوراق اختیار فروش تبعی تغییر کرد. مطابق اطلاعیه سازمان بورس صندوق‌های سرمایه‌گذاری، مجاز به سرمایه‌گذاری در اوراق اختیار فروش تبعی حداکثر به میزان ۵۰ درصد از حجم هر یک از اوراق اختیار فروش تبعی منتشره هستند. مشروط به اینکه سرمایه‌گذاری صندوق در دارایی پایه و اوراق اختیار فروش تبعی مربوطه، بیش از ۵ درصد ارزش کل دارایی‌های صندوق نشود.

بورس