اعداد و ارقام مربوط به تامین کسری دولت از بورس دروغ است

منبع : مهر نیوز

منبع : مهر نیوز