اعزام مشمولان خدمت مقدس سربازی در سوم مهر ماه

منبع : سردبیر پرس

منبع : سردبیر پرس