افزایش ۳۰ درصدی تعداد سالن‌های سینمای کشور

بهادری جهرمی سخنگوی دولت گفت: تعداد سینماهای کشور از ۵۰۰ سینما در ابتدای فعالیت دولت، با افزایش حدود ۳۰ درصدی به بیش از ۷۰۰ سینما افزایش یافته است. منبع : مهر نیوز

بهادری جهرمی سخنگوی دولت گفت: تعداد سینماهای کشور از ۵۰۰ سینما در ابتدای فعالیت دولت، با افزایش حدود ۳۰ درصدی به بیش از ۷۰۰ سینما افزایش یافته است.

منبع : مهر نیوز