افزایش ۵۵ درصدی تحقق منابع پایدار بودجه

خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت گفت: در ۱۰ ماهه امسال ۹۴ درصد درآمدهای پایدار بودجه به ارزش ۸۲۷ هزار میلیارد تومان محقق شده است که این میزان نسبت به سال گذشته ۵۵ درصد رشد را نشان می دهد. منبع : مهر نیوز

خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت گفت: در ۱۰ ماهه امسال ۹۴ درصد درآمدهای پایدار بودجه به ارزش ۸۲۷ هزار میلیارد تومان محقق شده است که این میزان نسبت به سال گذشته ۵۵ درصد رشد را نشان می دهد.

منبع : مهر نیوز