انتخابات مانور بزرگ ملت فارغ از گرایش‌ها و تعلقات سیاسی است

سردبیر پرس – گروه استان‌ها: آیت الله احمد مبلغی با اشاره به شئون و کارکردهای مختلف انتخابات در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: انتخابات و یکپارچگی در حضور، مانور بزرگ ملت فارغ از گرایش‌ها و تعلقات سیاسی است. وی تاکید کرد: انتخابات، جمهوریت را در کنار اسلامیت معنا، تداوم و عمق می بخشد.

سردبیر پرس – گروه استان‌ها: آیت الله احمد مبلغی با اشاره به شئون و کارکردهای مختلف انتخابات در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: انتخابات و یکپارچگی در حضور، مانور بزرگ ملت فارغ از گرایش‌ها و تعلقات سیاسی است.

وی تاکید کرد: انتخابات، جمهوریت را در کنار اسلامیت معنا، تداوم و عمق می بخشد.