انجام ۲۶۰ کیلومتر عملیات برفروبی در جاده‌های  استان کرمانشاه

منبع : سردبیر پرس

منبع : سردبیر پرس