اندر حکایت ورود کرونا به زندگی ما

پذیرفتن زندگی در شرایط کرونایی راهی برای مقابله با اضطراب ناشی از آن.

به قلم خبرنگار رسانه سردبیر پرس :چه چیزی در زندگی ما وارد شد چه چیزی روزهای عادی زندگی مارا تغییر داد؟!بیش از چهارده ماه از ورود یک موجود کوچک ناشناخته میگذرد!این موجود کوچک ماسک را بر صورتها آورد ،بسیاری از مشاغل را به تعطیلی کشاند ،اقتصاد سلامت و امنیت را به مخاطره انداخت ومهمتر مرگ را برای بسیاری از خانواده ها به خانه ها کشاند ! شاید در این روزها دیگر چرا وچگونه آمدن آن مهم نباشد، شاید هنوز که هنوزه برخی وجود آن را باور نداشته باشند ومثل سابق به زندگی روزمره خود بپردازند اما باید متوجه بود که حتی یک موجود نادیدنی باعث تحول ،تکان و تغییر خواهد بود اگر ؛اگر ما این را بر خود و جامعه و اطراف خود نپذیریم که هر لحظه امکان دگرگونی ناگهانی وجود دارد وعدم باور حقیقتها زندگی را سخت خواهد کرد . تصادف، سرقت، مرگ نزدیکان و…. جزو باورهای ماست واز دست دادن ناگهانی این باورها در وهله اول سخت وبعد آرام آرام پذیرش آن که ممکن هست حتی سالیان سال تداوم یابد وآنهم با رنج و سختی بهمراه باشد وبعدها درک این شرایط امکان پذیر گردد .پس چه بهتر هست هر لحظه این آمادگی را در خود ایجاد کرده که در حال و آینده امکان تغییر زندگی هست واین امری هست غیر قابل انکار .
کرونا و شرایط کرونایی بوجود آمده هم از آن دست اتفاقاتی هست که آمد اگرچه مهمانی ناخوشایند بود اما باید آن را پذیرفت و در این میان اگر بعنوان یک امتحان باشد نحوه عبور از این امتحان و شکست یا پیروزی از آن به خود ما و مردم جوامع بستگی دارد.

نویسنده:مریم مهرانپور