بارش ۵۰ سانتیمتری برف در محور اسالم به خلخال

منبع : خبرگزاری مهر

منبع : خبرگزاری مهر