بازسازی صحنه تخریب خودروهای شخصی و ایجاد رعب و وحشت در قصرالدشت

بازسازی صحنه جرم در خیابان قصرالدشت تهران با بازگرداندن لیدر اراذلی که اقدام به ایجاد رعب و وحشت و همچنین تخریب ۴ دستگاه خودروی شهروندان کرده بودند، برگزار شد. منبع : مهر نیوز

بازسازی صحنه جرم در خیابان قصرالدشت تهران با بازگرداندن لیدر اراذلی که اقدام به ایجاد رعب و وحشت و همچنین تخریب ۴ دستگاه خودروی شهروندان کرده بودند، برگزار شد.

منبع : مهر نیوز