برنامه عملیاتی نامزدهای ریاست جمهوری برای مقابله با قاچاق

اگرچه نامزدهای انتخابات تاکنون اشاره های کوتاهی به لزوم مقابله با قاچاق داشته اند اما تا به حال هیچکدام از آنها، برنامه عملیاتی مدنظر خود برای مقابله باقاچاق رابه طور تفصیلی بیان نکرده است. به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، اگرچه نامزدهای انتخابات تاکنون اشاره‌های کوتاهی به لزوم مقابله با قاچاق داشته اند اما تا به […]

اگرچه نامزدهای انتخابات تاکنون اشاره های کوتاهی به لزوم مقابله با قاچاق داشته اند اما تا به حال هیچکدام از آنها، برنامه عملیاتی مدنظر خود برای مقابله باقاچاق رابه طور تفصیلی بیان نکرده است.
به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، اگرچه نامزدهای انتخابات تاکنون اشاره‌های کوتاهی به لزوم مقابله با قاچاق داشته اند اما تا به حال هیچکدام از آنها، برنامه عملیاتی مدنظر خود برای مقابله با قاچاق را به طور تفصیلی بیان نکرده است.