بسیج مایه افتخار ایران اسلامی است

منبع : سردبیر پرس

منبع : سردبیر پرس