بهسازی فرودگاه کرمانشاه ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد

منبع : سردبیر پرس

منبع : سردبیر پرس