تاکید برایجاد مراکز خدماتی و رفاهی جدید در استان کرمانشاه 

منبع : سردبیر پرس

منبع : سردبیر پرس