تاکید بر ضرورت رعایت دستورات بهداشتی در هنگام برگزاری انتخابات

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه بر ضرورت رعایت شیوه نامه های بهداشتی در هنگام برگزاری انتخابات تاکید کرد. به گزارشسردبیر پرس،شکیبا با بیان اینکه استفاده از ماسک برای همه  شرکت کنندگان و عوامل اجرایی لازم است افزود:رعایت فاصله ۲ متر بین شرکت کنندگان الزامی است.معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گفت:تجمع افراد در درب […]

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه بر ضرورت رعایت شیوه نامه های بهداشتی در هنگام برگزاری انتخابات تاکید کرد. به گزارشسردبیر پرس،شکیبا با بیان اینکه استفاده از ماسک برای همه  شرکت کنندگان و عوامل اجرایی لازم است افزود:رعایت فاصله ۲ متر بین شرکت کنندگان الزامی است.معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گفت:تجمع افراد در درب ورودی و خروجی و محل صندوق اخذ رأی ممنوع است.وی با اشاره به اینکه نسبت به در نظر گرفتن ماسک ذخیره در محل حوزه به منظور شرایط ضروری اقدام شودگفت: هنگام شمارش آراء  افراد از تجمع خودداری کنند.
شکیبا گفت: در صورت امکان از خودکار  مشترک استفاده نشود و در صورت ضرورت حتما از قبل گند زدایی صورت گیرد.

منبع : سردبیر پرس