تحویل صندوق‌های اخذ رأی در اراک به نمایندگان فرمانداری

صندوق های اخذ رای سیزدهمین دوره ریاست جمهوری امروز پنجشنبه در فرمانداری اراک تحویل نمایندگان فرمانداری شد. سازوکار اجرایی برگزاری انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری و ششمین دوره شوراهای شهر و روستا در استان مرکزی و میان دوره‌ای مجلس در حوزه انتخابیه آشتیان، تفرش و فراهانی در حال انجام است.

صندوق های اخذ رای سیزدهمین دوره ریاست جمهوری امروز پنجشنبه در فرمانداری اراک تحویل نمایندگان فرمانداری شد.

سازوکار اجرایی برگزاری انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری و ششمین دوره شوراهای شهر و روستا در استان مرکزی و میان دوره‌ای مجلس در حوزه انتخابیه آشتیان، تفرش و فراهانی در حال انجام است.