تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز در ۱۲۵ هکتار از اراضی زراعی شهریار

به گزارش سردبیر پرس، حمید عسگری پور، از قلع و قمع ساخت و سازهای غیرمجاز در اراضی زراعی و باغات به میزان حدود ۱۲۵ هکتار خبر داد. دادستان عمومی و انقلاب شهریار بیان داشت: این اقدامات در راستای تبصره ۲ ماده ۱۰ و ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی در سال ۱۳۹۹ […]

به گزارش سردبیر پرس، حمید عسگری پور، از قلع و قمع ساخت و سازهای غیرمجاز در اراضی زراعی و باغات به میزان حدود ۱۲۵ هکتار خبر داد.
دادستان عمومی و انقلاب شهریار بیان داشت: این اقدامات در راستای تبصره ۲ ماده ۱۰ و ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی در سال ۱۳۹۹ صورت پذیرفت و در این رابطه احکام قضائی در مورد ۱۰۰۴ باغ ویلا به طور کامل اجرا شد.
وی عنوان داشت: در این راستا تعداد ۲۵ فقره دستور قضائی جهت رفع تصرف از حریم و بستر رودخانه صادر و بیش از ۵ هکتار از این اراضی آزاد شد.