تدوین گزارش پایش برخط منابع و مصارف عمومی برای نمایندگان مجلس

به گزارش سردبیر پرس، برای اولین بار گزارش پایش برخط منابع و مصارف عمومی کشور به صورت ماهانه توسط دیوان محاسبات کشور تهیه و جهت بهره برداری به نمایندگان مجلس و تصمیم گیران اقتصادی کشور ارسال شد. گفتنی است که ارزیابی مستمر عملکرد دولت از حیث تناسب منابع _ مصارف و ارزیابی تحقق برنامه مالی […]

به گزارش سردبیر پرس، برای اولین بار گزارش پایش برخط منابع و مصارف عمومی کشور به صورت ماهانه توسط دیوان محاسبات کشور تهیه و جهت بهره برداری به نمایندگان مجلس و تصمیم گیران اقتصادی کشور ارسال شد.
گفتنی است که ارزیابی مستمر عملکرد دولت از حیث تناسب منابع _ مصارف و ارزیابی تحقق برنامه مالی (بودجه) سالانه از اهداف این گزارش تحلیلی است.

منبع : خبرگزاری مهر