تریبون آزاد انتخابات «صدای مردم»

تریبون آزاد انتخابات «صدای مردم» با مشارکت مردم و با محوریت مشارکت حداکثری در میدان مرکزی امام خمینی شهر همدان توسط تشکلهای انقلابی دانشجویی همدان برگزار شد.

تریبون آزاد انتخابات «صدای مردم» با مشارکت مردم و با محوریت مشارکت حداکثری در میدان مرکزی امام خمینی شهر همدان توسط تشکلهای انقلابی دانشجویی همدان برگزار شد.