تشییع پیکر چهره ماندگار دانش و هنر در کرمانشاه

منبع : سردبیر پرس

منبع : سردبیر پرس