تعطیلی مراکز آموزشی در اختیار ستادهای استانی است

سخنگوی ستاد ملی کرونا گفت: در این نوبت باتوجه به شیوع موج جدید کرونا، تصمیم گیری ملی صورت نگرفت و ستادهای استانی کرونا باتوجه به شرایط تصمیم گیری خواهند کرد. منبع : مهر نیوز

سخنگوی ستاد ملی کرونا گفت: در این نوبت باتوجه به شیوع موج جدید کرونا، تصمیم گیری ملی صورت نگرفت و ستادهای استانی کرونا باتوجه به شرایط تصمیم گیری خواهند کرد.

منبع : مهر نیوز