تغییرات کمیسیون تلفیق، انسجام برنامه هفتم را از بین برد/ برنامه هفتم مسئله محور بود