حادثه برای هواپیمای باری چین هنگام نقل و انتقال بار در فرودگاه (فیلم)