حرف های مسافران نوروزی در خصوص شهید سلیمانی

به گزارش خبرنگار مهر، مسافران نوروزی از اقوام و طوایف و استان‌های مختلف کشور خود را به گلزار شهدای کرمان رسانده‌اند تا مرقد شهید سلیمانی را زیارت کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، مسافران نوروزی از اقوام و طوایف و استان‌های مختلف کشور خود را به گلزار شهدای کرمان رسانده‌اند تا مرقد شهید سلیمانی را زیارت کنند.