دستورالعمل اجرای صحیح شیوه نامه انضباطی به دانشگاه ها ابلاغ شد

مجتبی صدیقی در گفتگو با خبرنگار سردبیر پرس درباره ابلاغ دستورالعمل برای شورای‌های انضباطی دانشگاه‌ها جهت وحدت رویه و اجرای صحیح آئین نامه و شیوه نامه گفت: چون تفسیرهای متفاوتی ممکن است از ماده و بند های شیوه نامه انضباطی صورت گیرد، فرم های وحدت رویه ای تنظیم شده است که در آن توضیح داده […]

مجتبی صدیقی در گفتگو با خبرنگار سردبیر پرس درباره ابلاغ دستورالعمل برای شورای‌های انضباطی دانشگاه‌ها جهت وحدت رویه و اجرای صحیح آئین نامه و شیوه نامه گفت: چون تفسیرهای متفاوتی ممکن است از ماده و بند های شیوه نامه انضباطی صورت گیرد، فرم های وحدت رویه ای تنظیم شده است که در آن توضیح داده است که برای هر بند و ماده باید از چه فرمی استفاده شود.
وی ادامه داد: به عنوان مثال اگر دانشجویی به شورای انضباطی احضار می شود مشخص شده که چه بند و چه فرمی را باید تکمیل کند.
رئیس سازمان امور دانشجویان افزود: دراین فرم حقوق دانشجویان پیش بینی و اعلام شده است به عنوان مثال اعلام شده دانشجویی که احضار شده از چه امکانی می تواند استفاده کند.
وی افزود: یا اگر به عنوان مثال قرار است مدارکی جمع شود، حراست چگونه فرم ها را تکمیل کند در مجموع می توان گفت این بندها به صورت یکسان در دانشگاه ها اعلام شده تا استفاده و اجرا شود و از تضییع حقوق  دانشجو جلوگیری شود.