دستگاههای خدمات رسان کرمانشاه در آمادگی کامل هستند

منبع : سردبیر پرس

منبع : سردبیر پرس