روایت محسن رضایی از شخصیت شهید حسن باقری

محسن رضایی معان اقتصادی رئیس جمهور گفت: شهید حسن باقری قبل از انقلاب به فعالیت و مبارزات سیاسی و فرهنگی می‌پرداخت و بعد از انقلاب هم هرجا نیاز بوده مثل یک مهاجم حاضر شد.

محسن رضایی معان اقتصادی رئیس جمهور گفت: شهید حسن باقری قبل از انقلاب به فعالیت و مبارزات سیاسی و فرهنگی می‌پرداخت و بعد از انقلاب هم هرجا نیاز بوده مثل یک مهاجم حاضر شد.