روزه خواری در ملأ عام

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، رضا اسماعیلی، شاعر پیشکسوت انقلاب به مناسبت سالروز شهادت امیرالمومنین امام علی بن ابی‌طالب (ع) تازه‌ترین سروده‌های خود در این مناسبت را برای مهر ارسال کرده است:۱جهلبه کاغذ پاره‌ها اقتدا کرده استپشت علی کسی نیست! ۲در چند شنبه…؟جهلی مقدسبا امامت «ابوزر»نماز جمعه می‌خواند! ۳علی را می‌شناسید؟بلهبزرگراه امام علی!۴ می‌خواستم روزه […]

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، رضا اسماعیلی، شاعر پیشکسوت انقلاب به مناسبت سالروز شهادت امیرالمومنین امام علی بن ابی‌طالب (ع) تازه‌ترین سروده‌های خود در این مناسبت را برای مهر ارسال کرده است:۱جهلبه کاغذ پاره‌ها اقتدا کرده استپشت علی کسی نیست!
۲در چند شنبه…؟جهلی مقدسبا امامت «ابوزر»نماز جمعه می‌خواند!
۳علی را می‌شناسید؟بلهبزرگراه امام علی!۴
می‌خواستم روزه خواری کنمچیزی پیدا نکردم!
۵دست‌های زباله گرد با نان ِ درددر ملأ عامروزه خواری می‌کنند!
۶دندان‌هایم را کشیده‌امنان‌هامرا نمی‌شناسند!
۷یازده ماه دنیا او را می خورداو یک ماه زباله‌های دنیا را…!
۸بی عدالتی را پُلمپ کرددوربین‌ها هورا کشیدند!
۹چقدر کاخ سبز…چه بهار سبزی!
۱۰«داعش»هیچ نسبتی با «ابن مُلجم» ندارداز خدا بترسید!!
۱۱ابن ملجم و بن لادندوقلوهای به هم چسبیده!
۱۲«لااکراه فی الدین…»درودیوار هماز سوز نمازش بیدار شده اند!
۱۳عجب نماز پُروپیمانیدوربین‌ها مُنقلب شده‌اندعکس‌ها گریه می‌کنند!
۱۴هر روز«ابوزر»ها قد می‌کشند «ابوذر»ها، آه…!