زرشک یاقوت سرخ کویر

خراسان جنوبی با تولید ۹۸ درصد محصول زرشک ایران، رتبه نخست تولید این محصول را به خود اختصاص داده است. سطح زیرکشت زرشک خراسان جنوبی که از آن به عنوان یاقوت سرخ کویر نیز یاد می‌شود بیش از ۱۹ هزار و ۴۸۵ هکتار است که از این میزان ۵۱۲ هکتار به صورت دیم کشت شده […]

خراسان جنوبی با تولید ۹۸ درصد محصول زرشک ایران، رتبه نخست تولید این محصول را به خود اختصاص داده است. سطح زیرکشت زرشک خراسان جنوبی که از آن به عنوان یاقوت سرخ کویر نیز یاد می‌شود بیش از ۱۹ هزار و ۴۸۵ هکتار است که از این میزان ۵۱۲ هکتار به صورت دیم کشت شده و سالانه بیش از ۲۲ هزار تن زرشک برداشت می‌شود.