سارق کابل برق در کرمانشاه به  دام افتاد

منبع : سردبیر پرس

منبع : سردبیر پرس