ستاد مرزی سید ابراهیم رئیسی در روستای مرزی فورگ

با نزدیک شدن به ۲۸ خرداد روز سرنوشت ساز ملت ایران، مردم روستای فورگ در ۶۰ کیلومتری مرز افغانستان در شهرستان درمیان خراسان جنوبی از سید ابراهیم رئیسی حمایت کردند.

با نزدیک شدن به ۲۸ خرداد روز سرنوشت ساز ملت ایران، مردم روستای فورگ در ۶۰ کیلومتری مرز افغانستان در شهرستان درمیان خراسان جنوبی از سید ابراهیم رئیسی حمایت کردند.