سمنانی‌ها الکترونیکی فطریه پرداخت کنند/ اعلام روش‌های نوین پرداخت

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، محمد قوسی در جمع خبرنگاران همزمان با صبح چهارشنبه در کمیته امداد سمنان، با بیان اینکه پایگاه‌های جمع آوری فطریه در سطح استان راه اندازی می‌شوند، بیان کرد: علاوه بر این پایگاه‌ها در روز عید فطر، ۷۰ هزار پاکت پول هم تاکنون بین مردم توزیع شده تا در صورت تمایل، […]

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، محمد قوسی در جمع خبرنگاران همزمان با صبح چهارشنبه در کمیته امداد سمنان، با بیان اینکه پایگاه‌های جمع آوری فطریه در سطح استان راه اندازی می‌شوند، بیان کرد: علاوه بر این پایگاه‌ها در روز عید فطر، ۷۰ هزار پاکت پول هم تاکنون بین مردم توزیع شده تا در صورت تمایل، فطریه و کفاره خود را در آن قرار داده و به پایگاه‌ها تحویل دهند.
وی خاطرنشان کرد: پایگاه‌های فطریه در روز عید فطر در مساجد منتخبی که نماز عید فطر برگزار می‌کنند، مکان‌های اقامه نماز عید فطر و مراکز نیکوکاری شهری و روستایی برپا می‌شود.
قائم مقام کمیته امداد استان سمنان در ادامه و با بیان اینکه در سال گذشته ۸۶۳ میلیون تومان زکات در قالب زکات فطریه عام و سادات جمع آوری و صرف نیازمندان شد، خاطرنشان کرد: ۴۳۴ میلیون تومان در قالب کفاره عمد و غیر عمد، در استان جمع آوری شد.
قوسی با اشاره به روش‌های نوین پرداخت نیکوکاری در استان سمنان، گفت: مردم نیکوکار می‌توانند فطریه عام خود را با شماره‌گیری سامانه آنی پرداخت نیکوکاری از طریق #*۵*۰*۰۲۳*۸۸۷۷* فطریه را پرداخت کنند همچنین برای پرداخت زکات فطره در سمنان فطریه عام ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۵۴۶۱۰ و فطریه سادات ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۶۲۸۸۶، کفاره عمد ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۷۹۴۲۷، کفاره غیر عمد ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۷۱۱۵۰ و برای پرداخت زکات فطره در میامی فطریه عام ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۵۴۶۸۵، فطریه سادات ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۶۲۹۵۷، کفاره عمد ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۷۹۴۹۲ و کفاره غیر عمد ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۷۱۲۲۶ در نظر گرفته شده تا مردم بتوانند با عابر بانک‌هایشان کارت به کارت کنند.
وی افزود: پرداخت زکات فطره در گرمسار شامل فطریه عام ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۵۴۶۴۹، فطریه سادات ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۶۲۹۳۶، کفاره عمد ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۷۹۴۷۶، کفاره غیر عمد ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۷۱۲۰۰ پرداخت زکات فطره در مهدی‌شهر شامل فطریه عام ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۵۴۶۷۷، فطریه سادات ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۶۲۹۴۴، کفاره عمد ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۷۹۴۹۸، کفاره غیر عمد ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۷۱۲۱۸ و پرداخت زکات فطره در سرخه فطریه عام ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۵۴۷۱۹ فطریه سادات ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۶۲۹۸۵ کفاره عمد ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۷۹۵۲۶ و کفاره غیر عمد ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۷۱۲۵۹ معرفی‌شده است.
قائم مقام کمیته امداد استان سمنان درباره پرداخت زکات فطره در شاهرود نیز گفت: شماره کارت‌های فطریه عام ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۵۴۷۰۱، فطریه سادات ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۶۲۹۷۷، کفاره عمد ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۷۹۵۱۸، کفاره غیر عمد ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۷۱۲۴۲ و برای پرداخت زکات فطره در شهمیرزاد فطریه عام ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۵۴۷۳۵، فطریه سادات ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۶۳۰۰۹، کفاره عمد ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۷۹۵۴۲، کفاره غیر عمد ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۷۱۲۷۵ اعلام‌شده است.
قوسی گفت: پرداخت زکات فطره در بیارجمند از طریق فطریه عام ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۵۴۶۵۱ فطریه سادات ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۶۲۹۲۸ کفاره عمد ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۷۹۴۶۸و کفاره غیر عمد ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۷۱۱۹۲ شماره کارت‌های پرداخت زکات فطره در ایوان کی، فطریه عام ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۵۴۶۲۸، فطریه سادات ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۶۲۸۹۴، کفاره عمد ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۷۹۴۳۵، کفاره غیر عمد ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۷۱۱۶۸، پرداخت زکات فطره در امیریه فطریه عام ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۵۴۶۰۲ فطریه سادات ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۶۲۸۷۸ کفاره عمد ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۷۹۴۱۹ کفاره غیر عمد ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۷۱۱۴۳ و پرداخت زکات فطره در آرادان فطریه عام ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۵۴۶۹۳ فطریه سادات ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۶۲۹۶۹ کفاره عمد ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۷۹۵۰۰ کفاره غیر عمد ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۷۱۲۳۴ خواهد بود.
وی افزود: پرداخت زکات فطره در دامغان از طریق فطریه عام ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۵۴۷۲۷، فطریه سادات ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۶۲۹۹۳ کفاره عمد ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۷۹۵۳۴، کفاره غیر عمد ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۷۱۲۶ پرداخت زکات فطره در بسطام فطریه عام ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۵۴۶۴۴ فطریه سادات ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۶۲۸۲۹۱۰ کفاره عمد ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۷۹۴۵۰ و کفاره غیر عمد ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۷۱۱۸۴ خواهد بود.