شورای شهر زنجان و چالش انتخاب رئیس

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، ۲ جلسه متوالی انتخابات هیئت رئیسه شورای شهر زنجان به علت ترک جلسه توسط چهار نفر از ۹ عضو شورا از رسمیت افتاد. تا فرایند تعیین اعضای هیئت رئیسه شورای شهر زنجان در سال دوم به هیئت حل اختلاف برسد.

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، ۲ جلسه متوالی انتخابات هیئت رئیسه شورای شهر زنجان به علت ترک جلسه توسط چهار نفر از ۹ عضو شورا از رسمیت افتاد. تا فرایند تعیین اعضای هیئت رئیسه شورای شهر زنجان در سال دوم به هیئت حل اختلاف برسد.