عملکرد شرکت ملی گاز ایران(بهمن ۱۴۰۰-۱۳۵۷)

تهران- سردبیر پرس- اینفوگرافیک پیش‌رو شامل عملکرد شرکت ملی گاز ایران از بهمن ۱۳۵۷ تا بهمن ۱۴۰۰ در بخش‌های گازرسانی، صادرات گاز، ذخیره‌سازی و انتقال گاز است.  

تهران- سردبیر پرس- اینفوگرافیک پیش‌رو شامل عملکرد شرکت ملی گاز ایران از بهمن ۱۳۵۷ تا بهمن ۱۴۰۰ در بخش‌های گازرسانی، صادرات گاز، ذخیره‌سازی و انتقال گاز است.