فراخوان مشمولان برای اعزام به خدمت سربازی  

منبع : سردبیر پرس

منبع : سردبیر پرس