فرمانده اعتباری تغییر کرد تغییر ساختار قلب وام دهی بانک مرکزی

ساختار مدیریت کل اعتبارت بانک مرکزی تغییر کرد این بخش به عنوان قلب وام دهی بانک مرکزی شناخته می شود و در ساختار جدید به عملیات پولی و اعتباری تغییر یافت.

سردبیر پرس -بخش اعتباری بانک مرکزی قلب ریالی بانک مرکزی بود که بخش زیادی از اعتبارات پرداختی از سوی بانک مرکزی از این مسیر تامین می شد. این بخش سیاست وام دهی بانک مرکزی را نیز طراحی می کرد. پس از راه اندازی اداره عملیات بازار باز در بانک مرکزی ضوابط تسهیلات دهی در بانک مرکزی در دو بخش پیش رفت. بخش اعتبارات و این اداره که تلاش داشت اعتباردهی بانک مرکزی را با پشتوانه سازی همراه کند. در واقع بانک مرکزی در راستای عملیاتی کردن فرایندهای مربوط به سیاست‌گذاری نوین پولی در اسفند ماه سال ۱۳۹۸ با تمرکز بر عملیات بازار باز، تسهیلات قاعده‌مند و وثیقه‌دار کردن رابطه مالی بانک ها با بانک مرکزی اداره عملیات بازار باز را ایجاد کرد.

امروز بانک مرکزی اعلام کرد: در تکمیل چارچوب نوین سیاست‌گذاری پولی، ساختار مدیریت کل اعتبارات را متناسب با نیازهای ناظر بر این تحولات به مدیریت کل عملیات پولی و اعتباری با سه اداره زیر مجموعه «اعتبارات»، «عملیات بازار باز» و «تأمین مالی زنجیره تولید» تغییر داد.

همچنین در تکمیل ساختار جدید و با هدف توسعه زیرساخت‌های تأمین مالی زنجیره‌‌های تولید و کمک به رشد اقتصادی از طریق شیوه‌های غیرتورمی اداره “تأمین مالی زنجیره تولید” نیز تشکیل شد. بر مبنای این تغییرات جدید، بخشی از فعالیت‌های اداره اعتبارات به دو اداره تخصصی «عملیات بازار باز» و «تامین مالی زنجیره تولید» تفویض شد و تمرکز اصلی اداره اعتبارات بر اجرای تکالیف قانونی بانک مرکزی و همچنین مدیریت روابط مالی این بانک با بخش دولتی استوار شد.

بر این اساس، مدیریت کل اعتبارات بانک مرکزی که قبلاً متشکل از دو اداره اعتبارات و اطلاعات بانکی بود با تغییر ساختار متناسب با چارچوب جدید سیاست‌گذاری نوین پولی به مدیریت کل عملیات پولی و اعتباری متشکل از سه اداره «اعتبارات»، «عملیات بازار باز» و «تأمین مالی زنجیره تولید» تبدیل شد. اداره اطلاعات بانکی نیز به حوزه معاونت نظارتی بانک مرکزی منتقل شد. محمد نادعلی رئیس پیشین اداره عملیات بازار باز به عنوان مدیرکل عملیات پولی و اعتباری منصوب شد.، حمید آذرمند نیز مسئولیت مدیر اداره تأمین مالی زنجیره تولید را بر عهده گرفت.محمود نادری نیز به عنوان مدیر اداره عملیات بازار باز انتخاب شد.