قانون جوانی جمعیت

طبق نرخ موالید، پیش بینی می شود یک سوم جمعیت ایران در سال ۱۴۳۵ سالمند باشند و این درحالی است که طبق تحقیقات زوجین به داشتن بیش از دو فرزند تمایل دارند. منبع : مهر نیوز

طبق نرخ موالید، پیش بینی می شود یک سوم جمعیت ایران در سال ۱۴۳۵ سالمند باشند و این درحالی است که طبق تحقیقات زوجین به داشتن بیش از دو فرزند تمایل دارند.
منبع : مهر نیوز