قیمت انواع حبوبات در ۱۸ مهر ۱۴۰۰

نام محصول قیمت محصول(تومان) قیمت فله هر کیلوگرم(تومان) عدس درشت ۹۰۰ گرمی ۳۴.۰۰۰ ۲۹.۵۰۰ عدس ریز ۹۰۰ گرمی ۳۷.۵۰۰ ۲۸.۰۰۰ لپه درشت ۹۰۰ گرمی ۳۸.۰۰۰ ۲۷.۵۰۰ لپه ریز ۹۰۰ گرمی ۳۹.۰۰۰ ۲۶.۰۰۰ لوبیا سفید ۹۰۰ گرمی ۳۴.۰۰۰ ۲۸.۵۰۰ لوبیا قرمز جگری ۹۰۰گرمی ۳۵.۰۰۰ ۲۹.۰۰۰ لوبیا قرمز قلمی ۹۰۰ گرمی ۴۴.۵۰۰ ۳۶.۰۰۰ نخود ۹۰۰ گرمی ۳۸.۰۰۰ […]

نام محصول
قیمت محصول(تومان)
قیمت فله هر کیلوگرم(تومان)
عدس درشت ۹۰۰ گرمی
۳۴.۰۰۰
۲۹.۵۰۰
عدس ریز ۹۰۰ گرمی
۳۷.۵۰۰
۲۸.۰۰۰
لپه درشت ۹۰۰ گرمی
۳۸.۰۰۰
۲۷.۵۰۰
لپه ریز ۹۰۰ گرمی
۳۹.۰۰۰
۲۶.۰۰۰
لوبیا سفید ۹۰۰ گرمی
۳۴.۰۰۰
۲۸.۵۰۰
لوبیا قرمز جگری ۹۰۰گرمی
۳۵.۰۰۰
۲۹.۰۰۰
لوبیا قرمز قلمی ۹۰۰ گرمی
۴۴.۵۰۰
۳۶.۰۰۰
نخود ۹۰۰ گرمی
۳۸.۰۰۰
۲۶.۵۰۰
نخودو لوبیا مخلوط ۹۰۰ گرمی
۲۹.۵۰۰
۲۴.۰۰۰
لیمو عمانی ۲۰۰ گرمی
۳۱.۰۰۰
۹۸.۰۰۰
سویا ۹۰۰ گرمی
۹.۵۰۰
۶.۹۰۰
جوبلغور و پوست کنده ۹۰۰ گرمی
۱۶.۰۰۰
۱۱.۰۰۰
گندم بلغور و پوست کنده ۹۰۰ گرمی
۱۷.۵۰۰
۱۳.۰۰۰