قیمت انواع ماهی در ۴ اردیبهشت ۱۴۰۱

به گزارش سردبیر پرس قیمت انواع ماهی در چهارم اردیبهشت ۱۴۰۱ به شرح زیر است: نوع ماهی قیمت ماهی کیلیکا با سر ۵۰۰ گرم ۵۲.۰۰۰ ماهی قزل آلای بی استخوان ۱۰۰۰ گرم ۱۷۳.۰۰۰ ماهی قزل آلای بی استخوان ۴۰۰ گرم ۱۱۲.۰۰۰ فیله قزل سالمون ایرانی بدون تیغ ۵۰۰ گرم ۱۴۰.۰۰۰ فیله ماهی شوریده جنوب ۷۰۰ […]

به گزارش سردبیر پرس قیمت انواع ماهی در چهارم اردیبهشت ۱۴۰۱ به شرح زیر است:

نوع ماهی
قیمت

ماهی کیلیکا با سر ۵۰۰ گرم
۵۲.۰۰۰

ماهی قزل آلای بی استخوان ۱۰۰۰ گرم
۱۷۳.۰۰۰

ماهی قزل آلای بی استخوان ۴۰۰ گرم
۱۱۲.۰۰۰

فیله قزل سالمون ایرانی بدون تیغ ۵۰۰ گرم
۱۴۰.۰۰۰

فیله ماهی شوریده جنوب ۷۰۰ گرم
۱۸۵.۰۰۰

فیله ماهی شوریده جنوب ۶۰۰ گرم
۱۵۹.۰۰۰

استیک ماهی شیر جنوب با پوست ۷۰۰گرم
۲۱۵.۵۰۰

فیله ماهی حلوای سیاه ۷۰۰ گرم
۱۷۲.۰۰۰

ماهی سفید دریایی شکم خالی ۷۵۰ گرم
۹۶.۰۰۰

ماهی حسون ۷۰۰ گرم
۷۴.۰۰۰

ماهی حسون ۷۰۰ گرم منجمد
۵۸.۰۰۰

ماهی گیدر ۵۰۰ گرم
۱۲۶.۰۰۰

فیله ماهی قزل سالمون ایرانی ۵۰۰ گرم
۹۵.۰۰۰

فیله ماهی سی باس بدون استخوان ۵۰۰ گرم
۹۸.۰۰۰

فیله ماهی سی باس بدون استخوان ۳۰۰ گرم
۸۱.۰۰۰

فیله ماهی سلطان ابراهیم جنوب با پوست
۷۸.۰۰۰

فیله ماهی سنگسر شهری ۶۰۰ گرم
۱۰۴.۵۰۰

فیله ماهی کوتر ۶۰۰ گرم
۱۲۸۰۰۰

ماهی قزل آلای منجمد ۷۵۰ گرم
۸۷.۰۰۰

فیله استیک شیر ۷۰۰ گرم شیلات
۱۶۵۰۰۰

فیله ماهی شیر خلیج فارس ۷۰۰ گرم
۹۹.۰۰۰

میگوی شیلات ۱۰۰۰ گرم
۱۶۱.۰۰۰