قیمت انواع نهاده های دامی و محصولات کشاورزی ۷ مهر ۱۴۰۱

نهاده های دامی قیمت (ریال) جوجه یکروزه گوشتی ۱۲۲.۱۰۰ جوجه یکروزه تخمگذار ۲۶۷.۰۰۰ تخم مرغ ۳۷۷.۵۰۰ مرغ زنده ۴۳۸.۹۷۰ مرغ کشتار ۶۰۲.۸۰۰ گوشت مرغ مادر ۴۲۴.۱۵۰ جوجه یکروزه بوقلمون ۴۵۵.۰۰۰ بوقلمون زنده ۵۵۷.۲۰۰ بوقلمون کشتار ۶۹۸.۰۰۰ دام کشتار ۱.۶۴۲.۰۰۰ گوشت منجمد ۳۴۱.۶۶۷ نهاده های کشاورزی قیمت(ریال) ذرت ۱۰۶.۵۰۰ کنجاله آفتابگردان ۵۷.۲۵۰ کنجاله سویا ۱۵۹.۲۰۰ کنجاله […]

نهاده های دامی
قیمت (ریال)

جوجه یکروزه گوشتی
۱۲۲.۱۰۰

جوجه یکروزه تخمگذار
۲۶۷.۰۰۰

تخم مرغ
۳۷۷.۵۰۰

مرغ زنده
۴۳۸.۹۷۰

مرغ کشتار
۶۰۲.۸۰۰

گوشت مرغ مادر
۴۲۴.۱۵۰

جوجه یکروزه بوقلمون
۴۵۵.۰۰۰

بوقلمون زنده
۵۵۷.۲۰۰

بوقلمون کشتار
۶۹۸.۰۰۰

دام کشتار
۱.۶۴۲.۰۰۰

گوشت منجمد
۳۴۱.۶۶۷

نهاده های کشاورزی
قیمت(ریال)

ذرت
۱۰۶.۵۰۰

کنجاله آفتابگردان
۵۷.۲۵۰

کنجاله سویا
۱۵۹.۲۰۰

کنجاله کلزا
۱۱۴.۵۵۰

سبوس برنج
۱۷.۵۵۰

متیونین
۸۴۲.۰۰۰

ترئونین
۵۸۴.۰۰۰

کولین
۴۵۰.۵۰۰

لیزین
۵۷۵.۰۰۰

کاه
۲۱.۵۸۳

فسفات
۲۹۹.۰۰۰

باگاس
۴.۴۵۰

گندم
۱۱۲.۰۵۰

پودر ماهی
۴۴۰.۰۰۰

جو
۱۷۵.۷۳۰

یونجه
۵۴.۹۶۹

کنجاله تخم پنبه
۷۶.۲۵۰

کربنات کلسیم
۳.۲۵۰

جوش شیرین
۹۴.۵۰۰

پودرچربی
۵۷۸.۰۰۰

سبوس گندم
۶۸.۵۰۰