قیمت نان آزاد نخواهد شد

سید احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت گفت:با اجرای فاز اول طرح هوشمندسازی یارانه آرد ،مشخص شد روزانه حداقل ۵ هزارتن از ۲۱ هزارتن آرد یارانه‌ای از شبکه توزیع خارج شده و تبدیل به نان نمی‌شود.

سید احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت گفت:با اجرای فاز اول طرح هوشمندسازی یارانه آرد ،مشخص شد روزانه حداقل ۵ هزارتن از ۲۱ هزارتن آرد یارانه‌ای از شبکه توزیع خارج شده و تبدیل به نان نمی‌شود.