مانع زدایی از تولید؛ چرا و چگونه؟

سال رتبه بهار تابستان پاییز زمستان سال ۹۰ ۱ مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها ۲ ضعف بازار سرمایه در تأمین مالی تولید و نرخ بالای تأمین سرمایه از بازار غیررسمی بی‌ثباتی در قیمت مواد اولیه نرخ بالای بیمه‌ی اجباری نیروی […]

سال
رتبه
بهار
تابستان
پاییز
زمستان

سال ۹۰
۱
مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها
مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها
مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها
مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها

۲
ضعف بازار سرمایه در تأمین مالی تولید و نرخ بالای تأمین سرمایه از بازار غیررسمی
بی‌ثباتی در قیمت مواد اولیه
نرخ بالای بیمه‌ی اجباری نیروی انسانی
بی‌ثباتی در قیمت مواد اولیه

۳
بی‌تعهدی شرکت‌ها و مؤسسات دولتی به پرداخت به موقع بدهی خود به پیمانکاران
بی‌تعهدی شرکت‌ها و مؤسسات دولتی به پرداخت به موقع بدهی خود به پیمانکاران
ضعف بازار سرمایه در تأمین مالی تولید و نرخ بالای تأمین سرمایه از بازار غیررسمی
اعمال تحریم‌های بین‌المللی

سال ۹۱
۱
مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها
بی‌ثباتی در قیمت مواد اولیه
بی‌ثباتی در قیمت مواد اولیه
بی‌ثباتی در قیمت مواد اولیه

۲
بی‌ثباتی در قیمت مواد اولیه
مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها
مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها
مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها

۳
ضعف بازار سرمایه در تأمین مالی تولید و نرخ بالای تأمین سرمایه از بازار غیررسمی
اعمال تحریم‌های بین‌المللی
اعمال تحریم‌های بین‌المللی
اعمال تحریم‌های بین‌المللی

سال ۹۲
۱
بی‌ثباتی در قیمت مواد اولیه
مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها
مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها
مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها

۲
مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها
بی‌ثباتی در قیمت مواد اولیه
ضعف بازار سرمایه در تأمین مالی تولید و نرخ بالای تأمین سرمایه از بازار غیررسمی
ضعف بازار سرمایه در تأمین مالی تولید و نرخ بالای تأمین سرمایه از بازار غیررسمی

۳
اعمال تحریم‌های بین‌المللی
اعمال تحریم‌های بین‌المللی
اعمال تحریم‌های بین‌المللی
بی‌ثباتی در قیمت مواد اولیه

سال ۹۳
۱
مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها
مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها
مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها
مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها

۲
ضعف بازار سرمایه در تأمین مالی تولید و نرخ بالای تأمین سرمایه از بازار غیررسمی
ضعف بازار سرمایه در تأمین مالی تولید و نرخ بالای تأمین سرمایه از بازار غیررسمی
ضعف بازار سرمایه در تأمین مالی تولید و نرخ بالای تأمین سرمایه از بازار غیررسمی
ضعف بازار سرمایه در تأمین مالی تولید و نرخ بالای تأمین سرمایه از بازار غیررسمی

۳
وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی
نرخ بالای بیمه‌ی اجباری نیروی انسانی
وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی
وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی

سال ۹۴
۱
مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها
مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها
مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها
مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها

۲
ضعف بازار سرمایه در تأمین مالی تولید و نرخ بالای تأمین سرمایه از بازار غیررسمی
ضعف بازار سرمایه در تأمین مالی تولید و نرخ بالای تأمین سرمایه از بازار غیررسمی
ضعف بازار سرمایه در تأمین مالی تولید و نرخ بالای تأمین سرمایه از بازار غیررسمی
ضعف بازار سرمایه در تأمین مالی تولید و نرخ بالای تأمین سرمایه از بازار غیررسمی

۳
اعمال تحریم‌های بین‌المللی
وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی
بی‌تعهدی شرکت‌ها و مؤسسات دولتی به پرداخت به موقع بدهی خود به پیمانکاران
بی‌تعهدی شرکت‌ها و مؤسسات دولتی به پرداخت به موقع بدهی خود به پیمانکاران

سال ۹۵
۱
مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها
مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها
مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها
دشواری تأمین مالی

۲
ضعف بازار سرمایه در تأمین مالی تولید و نرخ بالای تأمین سرمایه از بازار غیررسمی
ضعف بازار سرمایه در تأمین مالی تولید و نرخ بالای تأمین سرمایه از بازار غیررسمی
ضعف بازار سرمایه در تأمین مالی تولید و نرخ بالای تأمین سرمایه از بازار غیررسمی
موانع اداری کسب و کار

۳
وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی
وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی
وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی
رویه‌های غیرمنصفانه و ناعادلانه‌ی ممیزی و دریافت مالیات

سال ۹۶
۱
دشواری تأمین مالی
دشواری تأمین مالی
بی‌ثباتی و غیرقابل پیش‌بینی بودن قیمت‌ها (مواد اولیه، محصولات)
بی‌ثباتی و غیرقابل پیش‌بینی بودن قیمت‌ها (مواد اولیه، محصولات)

۲
رویه‌های غیرمنصفانه و ناعادلانه‌ی ممیزی و دریافت مالیات
بی‌ثباتی و غیرقابل پیش‌بینی بودن قیمت‌ها (مواد اولیه، محصولات)
دشواری تأمین مالی
دشواری تأمین مالی

۳
بی‌ثباتی و غیرقابل پیش‌بینی بودن قیمت‌ها (مواد اولیه، محصولات)
رویه‌های غیرمنصفانه و ناعادلانه‌ی ممیزی و دریافت مالیات
بی‌ثباتی سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر به کسب و کار
بی‌ثباتی سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر به کسب و کار

سال ۹۷
۱
غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغیرات قیمت مواد اولیه و محصولات
غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغیرات قیمت مواد اولیه و محصولات
غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغیرات قیمت مواد اولیه و محصولات
غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغیرات قیمت مواد اولیه و محصولات

۲
دشواری تأمین مالی از بانک‌ها
بی‌ثباتی سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر به کسب و کار
بی‌ثباتی سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر به کسب و کار
بی‌ثباتی سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر به کسب و کار

۳
بی‌ثباتی سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر به کسب و کار
دشواری تأمین مالی از بانک‌ها
دشواری تأمین مالی از بانک‌ها
دشواری تأمین مالی از بانک‌ها

سال ۹۸
۱
غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغیرات قیمت مواد اولیه و محصولات
غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغیرات قیمت مواد اولیه و محصولات
غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغیرات قیمت مواد اولیه و محصولات
غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغیرات قیمت مواد اولیه و محصولات

۲
بی‌ثباتی سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر به کسب و کار
دشواری تأمین مالی از بانک‌ها
بی‌ثباتی سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر به کسب و کار
بی‌ثباتی سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر به کسب و کار

۳
دشواری تأمین مالی از بانک‌ها
بی‌ثباتی سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر به کسب و کار
دشواری تأمین مالی از بانک‌ها
دشواری تأمین مالی از بانک‌ها

سال ۹۹
۱
غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغیرات قیمت مواد اولیه و محصولات
غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغیرات قیمت مواد اولیه و محصولات
غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغیرات قیمت مواد اولیه و محصولات
تا تاریخ نگارش یادداشت منتشر نشده است.

۲
دشواری تأمین مالی از بانک‌ها
بی‌ثباتی سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر به کسب و کار
بی‌ثباتی سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر به کسب و کار

۳
بی‌ثباتی سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر به کسب و کار
دشواری تأمین مالی از بانک‌ها
دشواری تأمین مالی از بانک‌ها