مدیرکل دفتر اطلاعات و داده‌های آب کشور: ذخایر سدهای کشور نسبت به سال گذشته ۳۰ درصد کاهش یافته است

مدیرکل دفتر اطلاعات و داده‌های آب کشور از کاهش ۳۰ درصدی ذخایر آب و رسیدن سدهای کشور به ۱۷.۷ میلیارد متر مکعب خبر داد.

سردبیرپرس فیروز قاسم زاده، مدیرکل دفتر اطلاعات و داده‌های آب کشور گفت: با سپری شدن ۶۵ روز از سال آبی، تا ۵ آذر ماه (سال آبی ۱۴۰۱-۱۴۰۰) میزان کل حجم آب در مخازن سدهای کشور حدود ۱۷.۷ میلیارد مترمکعب است که نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته، ۳۰ درصد کاهش نشان می‌دهد.

مدیرکل دفتر اطلاعات و داده‌های آب کشور افزود: بررسی وضعیت سدهای کشور نشان می‌دهد، میزان کل حجم خروجی از سدهای کشور از ابتدای مهرماه تا ۵ آذر ماه، معادل ۴ میلیارد مترمکعب است که کاهشی معادل ۳۷ درصدی نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته را نشان می‌دهد.

وی اضافه کرد: در شرایط کنونی، از کل حجم مخزن سدهای مهم کشور به میزان حدود ۵۰.۵ میلیارد مترمکعب، حدود ۳۵ درصد آب ذخیره شده وجود دارد.

مدیرکل دفتر اطلاعات و داده‌های آب کشور گفت: میزان پرشدگی سدهای مهمی، چون زاینده رود، شمیل و نیان و سفید رود در شرایط فعلی حدود ۱۴ تا ۱۷ درصد است. در استان‌های خوزستان و تهران، میزان پرشدگی متوسط مخازن طی سال آبی جاری به ترتیب در حدود ۳۸ درصد و ۲۰ درصد است.