مردم فلسطین به شکل عزتمندانه‌ای در اذهان جهانیان جای گرفتند

منبع : سردبیر پرس

منبع : سردبیر پرس