مسابقات کشوری بولینگ – جزیره کیش

بزرگترین مسابقه جایزه بزرگ تاریخ بولینگ کشور در جزیره کیش در حال برگزاری است.این مسابقات با حضور نزدیک به ۱۰۰ ورزشکار از سراسر کشور در ۶ لاین مجموعه میکامال کیش برگزار شده است.

بزرگترین مسابقه جایزه بزرگ تاریخ بولینگ کشور در جزیره کیش در حال برگزاری است.این مسابقات با حضور نزدیک به ۱۰۰ ورزشکار از سراسر کشور در ۶ لاین مجموعه میکامال کیش برگزار شده است.